ابوالفضل تقی زاده

ابوالفضل تقی زاده

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

۲۳ارتباط ۴مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
معلم ریاضیات دبیرستان
تدریس در مدارس و آموزشگاه ها
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تحصیلات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
دانشگاه دامغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ریاضی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۷
معلم ریاضیات دبیرستان
تدریس در مدارس و آموزشگاه ها