امید نکوئی

امید نکوئی

آرایشگر

۸۹ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
آرایشگر مو
پیرایشگر
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
مدرک بین المللی
آموزشگاه
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
آرایشگر مو
پیرایشگر
مهارت ها
| ۴۶نفر
نجمه ایرجفرهاد مرعشیسجاد سفلائیانابوالفضل حیدریمحمد فیض آبادی فراهانی
توضیحات