علی صالحی ساکی

علی صالحی ساکی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۳مهارت
البرز | کرج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ایوانکی
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات