در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا MCSE را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MCSE را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MCSE را بصورت مبتدی و حدود ۴۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند MCSE را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MCSE را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۷۷%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
کاربران منتخب