در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا MCSA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که MCSA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCSA را بصورت مبتدی و حدود ۴۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند MCSA را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند MCSA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۹%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب