مجید ناصری

مجید ناصری

دکترا حقوق بین الملل عمومی

۴ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مدیر عامل
هلدینگ اقتصادی ویستا
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۶ اکنون
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دکترا حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۸۱ - ۱۳۸۵
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر عامل
هلدینگ اقتصادی ویستا
مشاوره مدیریت برای کسب کارها - برنامه ریزی و زمان بندی کارهای شرکت
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات