ملیحه خلیفات

ملیحه خلیفات

کارشناسی ارشد نانو شیمی

۸۲ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
MBA دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه ازاد مرودشت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد نانو شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
MBA دانشجوی کارشناسی ارشد
دانشگاه ازاد مرودشت
در ازمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه مشغول ب کار پروژه ارشد هستم
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
آزمایش کننده
دانشگاه ازاد مرودشت
ب عنوان کار آموز در آزمایشگاه مشغول ب کار بوده ام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات