تنها صادقی

تنها صادقی

کارشناسی MBA مدیریت اجرایی

۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات