پریا امیری

پریا امیری

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | خسروشهر
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات