ثمین نوروزی

ثمین نوروزی

کارشناسی صنایع دستی

۲۴ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | زاهدان
دستیار مدیر فروشگاه
کتابفروشی
کارشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی صنایع دستی
دانشگاه زابل
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی باستان شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
دستیار مدیر فروشگاه
کتابفروشی
به دلیل اتمام دوره تحصیلی دیگر قادر به ماندن نیستم وهمچنین فروش پایین کتاب
مهارت ها
| ۱۲نفر
مسلم لامی
زبان ها
اردو | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات