مسلم لامی

مسلم لامی

کارشناس در زمینه املاک

۸۴ارتباط ۳مهارت
خوزستان | خوزستان
نماینده حقوقی
.سازمان میراث فرهنگی .جهادنصر سمنان و همدان.شرکت مخابرات
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اهواز
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
نماینده حقوقی
.سازمان میراث فرهنگی .جهادنصر سمنان و همدان.شرکت مخابرات
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات