داود رابط اسحاقی

داود رابط اسحاقی

کارشناسی حسابداری شرکت قطعات محوری خراسان(ایران ناسیونال سابق)

۴ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
رزومه کاری موجود است که در صورت تمایل برای دوستان به صورت فایل PDF ارسال خواهد شد