حسین پناهی

حسین پناهی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی

۲ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
مسئول سایت
دانشگاه اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
مسئول سایت
دانشگاه اراک
مهارت ها
زبان ها
آذری | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات