در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا پاور پوینت مایکروسافت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پاور پوینت مایکروسافت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند پاور پوینت مایکروسافت را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند پاور پوینت مایکروسافت را بصورت متوسط و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند پاور پوینت مایکروسافت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۷%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۶۱%
کاربران منتخب