جواد کرمی

جواد کرمی

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۲مهارت
مازندران | بهشهر
اپراتور کنترل ارشد
نیروی انتظامی
کاردانی مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی چالوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
اپراتور کنترل ارشد
نیروی انتظامی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات