سعید مختاری

سعید مختاری

مدیرتضمین کیفیت

۳ارتباط ۶مهارت
اصفهان | اصفهان
مشاور
الکترو جوش اصفهان
کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
تحصیلات
سازمان مدیریت صنعتی اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
تجارب کاری
۱۳۸۶ اکنون
مشاور
الکترو جوش اصفهان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۷
مدیر برنامه ریزی تولید
نهان گل
۱۳۸۲ - ۱۳۹۶
مدیرتضمین کیفیت
نهان گل
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
به عنوان مشاور در سازمانها و بخش های خصوصی در حوزه سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود فرایندها در حوزه خرید تدارکات انبارداری نگهداری تعمیرات ، تولید برنامه ریزی تولید و فرایندهای مرتبط در صنعت و نظام آراستگی و تکنیکهای مهندسی صنایع مهارت اجرا ، تدوین ، استقرار و انتقال را دارم