در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت داخلی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت داخلی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت مبتدی و حدود ۳۱ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت متوسط و حدود ۶۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت داخلی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۰%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب