خالد طاهری

خالد طاهری

کارشناسی مهندسی شیمی

۸ارتباط ۲مهارت
هرمزگان | سیریک
مدیر کنترل کیفیت
کارخانه پلاستفوم گیاوان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیر کنترل کیفیت
کارخانه پلاستفوم گیاوان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات