هژبر سالاری

هژبر سالاری

دیپلم زبان و ادبیات فارسی

۱۶ارتباط ۱مهارت
لرستان | دلفان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم زبان و ادبیات فارسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات