بهروز رحمتی

بهروز رحمتی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

۲۱ارتباط ۳مهارت
لرستان | پلدختر
امور اداری
پایندان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
امور اداری
پایندان
رئیس دفتر ریاست کارگاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
مدرس دبیرستان های غیرانتفاعی
آموزش و پرورش
تدریس درس عربی در دبیرستان های دخترانه و پسرانه
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات