سجاد محمدی

سجاد محمدی

کارشناسی نفت حفاری

۳ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس فنی
شرکت ملی نفت
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی نفت حفاری
تجارب کاری
۱۳۸۸ - ۱۳۹۵
کارشناس فنی
شرکت ملی نفت
شش سال سابقه کاری مرتبط
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات