محمد کلانترزاده

محمد کلانترزاده

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک

۱ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
مدیر ارتباطات بازاریابی
سپهر فدک رامین خوزستان
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مدیر ارتباطات بازاریابی
سپهر فدک رامین خوزستان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات