امیر برجسته

امیر برجسته

دکترا تربیت بدنی فیزیولوژی

۱۱ارتباط ۱مهارت
گیلان | رشت
دکترا دانشگاه گیلان
تحصیلات
دانشگاه گیلان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۸
دکترا تربیت بدنی فیزیولوژی
مهارت ها
| ۸نفر
علیرضا پوراکبر خشت مسجدیعلی نصیری
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات