مهری پژوهی

مهری پژوهی

کارشناسی ارشد فیزیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | اندیشه
کارشناس ارشد
طیف گستر
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فیزیک
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فیزیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ - ۱۳۹۶
کارشناس ارشد
طیف گستر
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۹
تععین آغاز و پایان ماههای قمری. با نرم افزار
دانشگاه سیستان و بلوچستان

مهری پژوهی و دکتر فرزان مومنی مهری پژوهی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات