سحر پناهنده

سحر پناهنده

متره و برآورد در سازمان طراحی مهندسی و فنی شهرداری اصفهان

۲ارتباط ۴مهارت
اصفهان | اصفهان
متره و برآورد
سازمان طراحی مهندسی و فنی شهرداری اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
تجارب کاری
۱۳۹۲ اکنون
متره و برآورد
سازمان طراحی مهندسی و فنی شهرداری اصفهان
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
دوره های آموزشی
دکوراسیون داخلی
توضیحات