در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا Revit را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Revit را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Revit را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند Revit را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Revit را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۵۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
کاربران منتخب