در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا VRay را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VRay را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VRay را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VRay را بصورت متوسط و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VRay را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۲%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۴۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب