در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا VRay را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که VRay را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VRay را بصورت مبتدی و حدود ۴۴ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند VRay را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند VRay را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۴۴%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۵۶%
کاربران منتخب