صابر پاکدامن

صابر پاکدامن

کارشناسی شیمی کاربردی

۱۳ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی آلی
دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی شیمی کاربردی
مهارت ها
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات