دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

Islamic Azad University of Mahabad

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
مهاباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 12 درصد از کردستان، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
کمتر از ۵۰ نفر
۸۱%
۸۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی آلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۶%
۵۶ %