پروانه صادقی

پروانه صادقی

کاردانی حسابداری امور اداری

۸ارتباط ۹مهارت
یزد | یزد
کمک حسابدار
شرکت پیشتازان حساب
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۹۴ اکنون
کاردانی حسابداری امور اداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کمک حسابدار
شرکت پیشتازان حساب
به علت منحل شدن ترک کار
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
کمک حسابدار
شرکت همکاران صنعت
رفتارنامناسب مدیریت .عدم حقوق مکفی
۱۳۹۳ اکنون
اپراتور بیسیم وتلفن
تاکسی بیسیم1830
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات