وحید وقاری

وحید وقاری

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۳ارتباط ۹مهارت
گیلان | خمام
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق قدرت
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات