در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا دوربین مدار بسته را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که دوربین مدار بسته را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند دوربین مدار بسته را بصورت مبتدی و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند دوربین مدار بسته را بصورت متوسط و حدود ۵۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند دوربین مدار بسته را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۸%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۵۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲%
کاربران منتخب