الناز آرمان

الناز آرمان

کارشناسی تغذیه

۱۴ارتباط ۱۱مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی رشت
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی رشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۱۲نفر
وحید وقاریآرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیسپیده اسکندریمحمد حسن پور
| ۱۲نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیمحمد حسن پورابوالفضل تنومندسعید آزغ
| ۱۲نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیسپیده اسکندریمحمد حسن پورابوالفضل تنومند
| ۱۱نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیسپیده اسکندریمحمد حسن پورابوالفضل تنومند
| ۱۱نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیمحمد حسن پورابوالفضل تنومندزهرا حسین نژاد
| ۱۰نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیابوالفضل تنومندزهرا حسین نژادوحید وقاری
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیابوالفضل تنومندزهرا حسین نژادوحید وقاری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات