الناز آرمان

الناز آرمان

کارشناسی تغذیه

۱۵ارتباط ۱۱مهارت
گیلان | رشت
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی رشت
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی رشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
| ۱۲نفر
وحید وقاریآرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهی
| ۱۲نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیقدمعلی شجاع
| ۱۲نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیقدمعلی شجاع
| ۱۱نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیقدمعلی شجاعسپیده اسکندری
| ۱۱نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیقدمعلی شجاع
| ۱۰نفر
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیقدمعلی شجاع
آرش بیاضیان سرکندیمحمد عبدالهیابوالفضل تنومند
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات