علی فتحی

علی فتحی

دکترا حسابداری

۴۳ارتباط ۱مهارت
تهران | پرند
Preconstruction مدیر
آموزش وپرورش
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
Preconstruction مدیر
آموزش وپرورش
مهارت ها
| ۲۲نفر
نصیر رضایی نژادجبرئیل قربانیمحمد حسن پورمحمد فیض آبادی فراهانیفریدون خوشنام
توضیحات