در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا FPGA را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که FPGA را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۲ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FPGA را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FPGA را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند FPGA را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۸%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۲%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۷%
کاربران منتخب