لیلا توزنده جانی

لیلا توزنده جانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۲ارتباط ۱مهارت
البرز | نظر آباد
مدرس .روانشناس و مشاور
آموزش دولتی و خصوصی
کارشناسی ارشد دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
تجارب کاری
۱۳۸۴ اکنون
مدرس .روانشناس و مشاور
آموزش دولتی و خصوصی
مهارت ها
| ۲نفر
سید صبا میری کفشگری
دوره های آموزشی
روانشناسی
مدرس .روانشناس و مشاور در آموزش دولتی و خصوصی
توضیحات