آرام داستفاله

آرام داستفاله

مربی aerial yoga

۰ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
مربی aerial yoga
باشگاه بارلی
کاردانی مجتمع فنی تهران
تحصیلات
مجتمع فنی تهران
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کاردانی طراحی معماری و دکوراسیون داخلی
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۷
مربی aerial yoga
باشگاه بارلی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
نوروز سال ۹۶ و ۹۷ تجربه ی مربیگری در هتل هیلتون مارماریس ترکیه