سمانه دهقانی زاده

سمانه دهقانی زاده

کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا

۰ارتباط ۳مهارت
یزد | یزد
دبیر حق التدریس
دبیرستان معصومیه
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
دبیر حق التدریس
دبیرستان معصومیه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات