زینب ایمانیان

زینب ایمانیان

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۲۱ارتباط ۳مهارت
اصفهان | کاشان
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات