مریم قربانی

مریم قربانی

محقق و پژوهشگردرامورحقوقی هستم.

۲ارتباط ۲مهارت
خوزستان | دزفول
مشاوردعاوی کیفری
دفتر حقوقی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
مقاله
کنگره بین المللی جامع حقوق ایران
19951_ ۱۹ الف
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
مشاوردعاوی کیفری
دفتر حقوقی
دریک دفترخصوصی بنام مهر،مشاور بودم.
پروژه‌ها
۱۳۹۴-۰۱
حمایت از رقابت تجاری در سیستم حقوقی ایران
international journal of review in life sciences
ارائه مقاله lslو ارائه چندین مقاله داخلی و دریافت جوایز تشویقی از دانشگاه

مریم قربانی و دکتر عبدالکریم شاحیدر مریم قربانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
کارآموزی
مشاوردعاوی کیفری در دفتر حقوقی
توضیحات