زهرا ورمزیار

زهرا ورمزیار

۰ارتباط ۴مهارت
تهران | تهران
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۶
network+
nooranet
۱۳۹۶
ccna
nooranet
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات