در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا لینوکس را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که لینوکس را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند لینوکس را بصورت مبتدی و حدود ۳۲ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند لینوکس را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند لینوکس را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۲%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۸۴%
زن بیش از ۱۰ عضو ۱۶%
کاربران منتخب