در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا CSS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CSS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند CSS را بصورت مبتدی و حدود ۴۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند CSS را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند CSS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۳%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۶%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۴۱%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۷%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب