در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا HTML را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HTML را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند HTML را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند HTML را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند HTML را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۴%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۲۰%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۳%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
کاربران منتخب