محمدرضا متقیان نژاد

محمدرضا متقیان نژاد

دانشجو

۱ارتباط ۲مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مطلب نویسی
آراد
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی بهداشت محیط
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مطلب نویسی
آراد
۱۳۹۵ اکنون
مدیر بازاریابی تجارت الکترونیک
آراد
مهارت ها
| ۱نفر
رضا احمدی
| ۱نفر
رضا احمدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات