فاطمه حسنی پور

فاطمه حسنی پور

کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی

۴۹ارتباط ۱مهارت
کرمان | کرمان
کارشناس اتاق عمل بیوتکنولوژیست جراحی
بیمارستان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس اتاق عمل بیوتکنولوژیست جراحی
بیمارستان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات