رحمان شهریاری

رحمان شهریاری

کارشناسی معماری مرمت

۱۹۷ارتباط ۵مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
سرپرست
پیمانکاری خسرو شهریاری
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری مرمت
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سرپرست
پیمانکاری خسرو شهریاری
مهارت ها
| ۸۶نفر
Fateme Mohseniسجاد اباذرلومیلاد حامدمقدمنصیر رضایی نژادAtefeh piltan
| ۸۳نفر
زهرا محمدیFateme Mohseniسجاد اباذرلومیلاد حامدمقدمنصیر رضایی نژاد
| ۸۲نفر
Fateme Mohseniسجاد اباذرلومیلاد حامدمقدمنصیر رضایی نژادAtefeh piltan
| ۸۲نفر
Fateme Mohseniسجاد اباذرلومیلاد حامدمقدمنصیر رضایی نژادAtefeh piltan
توضیحات