وحید کریمی

وحید کریمی

کارشناسی مهندسی شیمی

۲ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمانشاه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات