محمد سلطانیان

محمد سلطانیان

کارشناسی مکانیک سیالات

۲ارتباط ۴مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات