مجتبی سردارابادی

مجتبی سردارابادی

کارشناسی بهداشت مبارزه

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۸۴ - ۱۳۸۶
کارشناسی بهداشت مبارزه
مهارت ها
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات